wtorek, 29 styczeń 2019

Posiedzenie Gabinetu Cieni 29 stycznia 2019 r.

Podczas ostatniego styczniowego posiedzenia Gabinet Cieni przedyskutował poselskie projekty o  zmianie  ustawy  o  Narodowym  Banku Polskim   oraz   ustawy   o   ograniczeniu prowadzenia  działalności  gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne. Projekty zostały przygotowane przez Platformę Obywatelską, Kukiz 15 i Prawo i Sprawiedliwość. 

W projekcie Prawa i Sprawiedliwości jest propozycja, aby informacja o wysokości wynagrodzeń Prezesa, wiceprezesów, członków Zarządu NBP  i osób zajmujących stanowiska dyrektora oddziału okręgowego dyrektora  departamentu  (komórki  równorzędnej)  i ich  zastępców oraz  osób zajmujących  stanowiska  równorzędne  pod  względem  płacowym  ze stanowiskiem  dyrektora  departamentu i jego  zastępcy była jawna  i  podlegała udostępnieniu przez Prezesa NBP w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie 

NBP  do  dnia  31  marca  roku  następującego  po  roku,  którego dotyczy to udostępnienie. Projekt zakłada także ograniczenie zarobków osób zajmujących kierownicze stanowiska nie może przekroczyć 0,6-krotności wynagrodzenia szefa NBP.  Nie mają jednak być publikowane oświadczenia majątkowe. 

Gabinet Cieni powrócił do projektu ustawy o rodzicielskim świadczeniu uzupełniającym. Platforma Obywatelska przygotowała poprawki i propozycje do ustawy, które zostaną zgłoszone na najbliższym posiedzeniu Sejmu. 

Gabinet Cieni przedyskutował projekt ustawy o wspieraniu działalności naukowej z Funduszu Polskiej Nauki. Projekt dotyczy utworzenia Funduszu Nauki Polskiej, wirtualnych instytutów badawczych i wyznaczenia ‘podmiotu zarządzającego’ - (praktycznie PORT), do formalizacji i zarządzania działalnością badawczą i wdrożeniową. Środki finansowe są zarządzane przez BGK, który w pierwszym etapie (2019), dostarcza tych środków w wysokości 500 mln PLN z uszczuplenia funduszu statutowego. 

Projekt przeszedł szerokie konsultacje: PAN, Konferencje Rektorów, Komitet Polityki Naukowej, BCC, Prokuratoria Generalna RP, BGK, Agencja Rozwoju Przemysłu S.A., Porozumienie Akademickich Centrów Transferu Technologii, Fundacja na Rzecz Nauki Polskiej. Stosunek krytyczny i liczne propozycje zmian, a w przypadku BGK, Prokuratorii Generalnej oraz Komitetu Polityki Naukowe krytyka jest ostra. Główne tematy to metody zasilania finansowego Funduszu, niezgodność z prawem UE, nieudolne wkomponowanie w system instytucji prowadzących badania w Polsce, nadmierna rola ministra. Zgodnie z projektem minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego będzie wskazywał podmiot zarządzający wirtualnym instytutem badawczym, którym może być wrocławski PORT Polski Ośrodek Rozwoju Technologii. 

Główne uwagi do projektu to: niespójna z innymi projektami propozycja, propagandowy charakter na rzecz Strategii Odpowiedzialnego Rozwoju, brak spójności z projektem o Sieci Badawczej Łukasiewicz, instrumentalne i  nakazowe traktowanie BGK, znikoma szansa na skuteczne i pożyteczne funkcjonowanie, centralizacja oraz kluczowa rola ministra. 

Kolejnym projektem, który został omówiony przez Gabinet Cieni był projekt rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie realizacji modułu 3 wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” dotyczącego wspierania w latach 2019–2023. 

Szkoły mogą ubiegać się o dofinansowanie do 80 000 zł na doposażenie,  adaptację i  poprawę  standardu  funkcjonujących stołówek szkolnych (własnej  kuchni  i  jadalni), doposażenie i adaptację stołówek szkolnych, które obecnie nie funkcjonują, tak aby mogły zostać uruchomione lub zorganizowanie nowych stołówek szkolnych. Natomiast 25  000  zł to kwota przeznaczona na adaptację,   poprawę standardu i  wyposażenie pomieszczeń przeznaczonych do spożywania posiłków (jadalni). Wkład własny to 20 % kosztów. W każdym roku na realizację programu przeznaczono 40 mln.