wtorek, 05 luty 2019

Posiedzenie Gabinetu Cieni 5 lutego 2019 r.

Na pierwszym lutowym posiedzeniu Gabinet Cieni omawiał projekt o zmianie ustawy o nadzorze nad rynkiem finansowym. Projekt ma na celu zapewnienie skutecznego wykonywania Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE w sprawie ustanowienia ogólnych ram dla sekurytyzacji oraz utworzenia szczególnych ram dla prostych, przejrzystych i standardowych sekurytyzacji. W projektowanej ustawie proponuje się przede wszystkim wskazanie Komisji Nadzoru Finansowego, jako właściwego organu w zakresie nadzoru, przestrzegania i egzekwowania przepisów Rozporządzenia, posiadającego uprawnienia do nakładania sankcji administracyjnych, w tym publikowania informacji o nałożonych sankcjach w przypadkach określonych w projekcie. Projekt przeszedł szerokie konsultacje społeczne.

 Projekt ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw.

Głównym założeniem ustawy jest przeniesienie kontroli realizowanej przez NFZ z poziomu oddziałów wojewódzkich na poziom centrali NFZ i utworzenie korpusu kontrolerskiego co wydaje się być pomysłem dosyć kontrowersyjnym i może skutkować tym, iż osoby zajmujące się wyłącznie kontrolami nastawione będą na generowanie jak największych zysków na rzecz Funduszu poprzez nakładanie maksymalnie wysokich kar dla świadczeniodawców. Cała ustawa sprawia wrażenie, jakoby była ukierunkowana na ten właśnie cel a proponowane zmiany ograniczają prawa podmiotów kontrolowanych.

Gabinet Cieni negatywnie ocenia przewidziane w projekcie ustawy odstąpienie od konieczności sporządzania odrębnego dokumentu protokołu kontroli zawierającego ustalenia faktyczne, co do którego istnieje możliwość wniesienia zastrzeżeń. Rezygnacja ze sporządzania dokumentu zawierającego ustalenia faktyczne poczynione w toku kontroli z towarzyszącym temu dokumentowi prawem podmiotu kontrolowanego do zgłaszania zastrzeżeń do samych ustaleń kontroli, nie będzie służyła wyjaśnieniu ewentualnych nieprawidłowości stwierdzonych w toku kontroli. Z doświadczenia podmiotów kontrolowanych wynika, że niejednokrotnie ustalenia faktyczne kontroli były modyfikowane na skutek wniesionych zastrzeżeń a szybkość postępowania kontrolnego nie powinna być wartością samą w sobie zwłaszcza, jeżeli może skutkować dokonaniem nieprawidłowych ustaleń faktycznych.

Kolejnym omówionym przez Gabinet Cieni był projekt ustawy o oznakowaniu produktów wytworzonych bez wykorzystania organizmów genetycznie zmodyfikowanych jako wolnych od tych organizmów. Nowe przepisy wprowadzone w ustawie wskazują, że konsumenci będą mieć dostęp do informacji o sposobie wytwarzania żywności i pasz, jeśli chodzi o wykorzystanie GMO. Dzięki temu konsumenci będą mogli dokonywać bardziej świadomego wyboru podczas zakupów.

Podczas tego posiedzenia Gabinetu Cieni omówiono także projekt ustawy o zmianie ustawy o nawozach i nawożeniu. W projekcie zaproponowano przepisy ułatwiające nawozowe zagospodarowanie produktów pofermentacyjnych, które powstają po wytworzeniu biogazu rolniczego. Produkty pofermentacyjne będą wprowadzane do obrotu – bez pozwoleń ministra rolnictwa i rozwoju wsi, co umożliwi producentom łatwiejsze ich zbycie lub zagospodarowanie (obecnie konieczne jest uzyskiwanie takich pozwoleń). Zniesienie wymogu uzyskiwania pozwoleń umożliwi szybkie przekazywanie wytworzonych produktów pofermentacyjnych odbiorcom, oznacza też minimum formalności, i w efekcie powinno poprawić sytuację finansową producentów biogazu rolniczego. Wprowadzenie produktów pofermentacyjnych do obrotu zapewnienia odpowiedni poziom bezpieczeństwa dla zdrowia ludzi, zwierząt i środowiska.

Gabinet Cieni zajął się także projektem ustawy o przygotowaniu i realizacji strategicznych inwestycji w sektorze naftowym. Celem projektu jest przygotowanie infrastruktury prawnej dla realizacji inwestycji polegających na budowie rurociągów służących do transportu ropy naftowej lub produktów naftowych oraz inwestycje w obszarze już istniejących urządzeń. Realizacja inwestycji, wskazanych w załączniku do ustawy, pozwoli również na zaopatrywanie południowych rejonów Polski w paliwa ciekłe, poprawiając tym samym bezpieczeństwo energetyczne tej części kraju. Gabinet Cieni podkreślił, że należy zwrócić jednak uwagę na niechęć projektodawców dla przyjęcia rozwiązań zapewniających godziwe odszkodowanie dla właścicieli, których nieruchomości zostały zajęte pod inwestycje objęte przedmiotowym aktem prawnym. Wydaje się, iż można by właścicielom pozbawionym prawa własności, zapewnić możliwość weryfikacji uzyskanego odszkodowania przed sądem powszechnym, nadając postępowaniu odszkodowawczemu hybrydowy charakter.