wtorek, 19 luty 2019

Posiedzenie Gabinetu Cieni 19 lutego 2019 r.

Na posiedzeniu w dniu 19 lutego 2019 r. Gabinet Cieni omawiał  propozycję zmiany ustawy o Kodeksie postępowania karnego. Zmiany dotyczą uproszczenia postępowania karnego m.in. wprowadzenie formularza do przygotowania orzeczenia wyroku, możliwość rozprawy pod nieobecność jednej ze stron np. z powodu zwolnienia lekarskiego, rezygnację z niepotrzebnych przesłuchań. W projekcie znalazła się także możliwość odczytania zeznań zamiast kolejnego przesłuchania świadków, którzy składali wyjaśnienia w postępowaniu przygotowawczym. Wnioski dowodowe złożone po terminie będą oddalone. Sędziowie nie będą ogłaszać wyroków i postanowień na posiedzeniu, na które nikt się nie stawił.

Senacki projekt zmiany ustawy w Kodeksie postępowania karnego przewiduje poszerzenie uprawnień pokrzywdzonego w postępowaniu karnym.

Gabinet Cieni omówił także uchwałę Rady Ministrów w sprawie ustanowienia Krajowego Programu Kolejowego do 2023 roku. Na realizację programu podwyższono budżet o 3,2 mld. Dodatkowe środki zostaną przeznaczone na projekty poprawiające infrastrukturę kolejową prowadzącą do portów morskich o podstawowym znaczeniu dla gospodarki narodowej m.in. w Gdyni, Gdańsku, Szczecinie i Świnoujściu. Część środków finansowych zostanie także przeznaczona na linię kolejową między Poznaniem a Szczecinem. 

Poselski projekt ustaw zmieniających m.in. ceny energii elektrycznej był kolejnym tematem analizowanym przez Gabinet Cieni. Poselski projekt zakłada m.in. usunięcie obowiązku utrzymania cen na poziomie nie wyższym niż na koniec 2018 r. przez przedsiębiorstwa przesyłu oraz dystrybutorów energii elektrycznej.
Projekt przewiduje, że przedsiębiorstwa obrotu energią elektryczną określą ceny i stawki na 2019 r.            w wysokości cen stosowanych w 31 grudnia 2018 r. ustalonych w taryfie zatwierdzonej przez prezesa URE lub nie wyższej niż ceny i stawki opłat za energię elektryczną stosowane dla odbiorcy końcowego w dniu  30 czerwca 2018 r., ustalone przez to przedsiębiorstwo w inny sposób. Zmiana wynika z pojawienia się wątpliwości na tle obowiązujących przepisów ustawy w postaci ingerencji w uprawnienia Urzędu Regulacji Energetyki (URE), wyrażonych przez przedstawicieli Komisji Europejskiej oraz URE.
W projekcie jest propozycja umożliwienia ubiegania się o wypłatę kwoty różnicy cen przez odbiorców końcowych energii elektrycznej, kupujących energię elektryczną na własny użytek, którzy nie zakupują energii elektrycznej od przedsiębiorstw obrotu, lecz sami dokonują zakupu na Towarowej Giełdzie Energii S.A. lub za pośrednictwem towarowego domu maklerskiego. W związku z tą zmianą, dostosowano odpowiednio pozostałe przepisy ustawy mające wpływ na sytuację tych podmiotów, np. przepisy dotyczące wniosku o wypłatę kwoty różnicy ceny składanego do zarządcy rozliczeń cen. Wnioski o wypłatę kwoty różnicy ceny po raz pierwszy będą mogły być złożone po dniu 31 marca 2019 r. Proponuje się nałożenie na Prezesa URE obowiązku obliczania i ogłaszania w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Regulacji Energetyki średnioważonych cen energii elektrycznej na rynku hurtowym.