wtorek, 26 luty 2019

Posiedzenie Gabinetu Cieni 26 lutego 2019 r.

Głównym tematem poruszanym przez Gabinet Cieni były zmiany w Kodeksie rodzinnym i opiekuńczym.
Proponowane zmiany dotyczą przedłużających się spraw o alimenty,  niewystarczającej ochrony interesu dziecka w postępowaniu rozwodowym, niedostatecznej skuteczności orzeczeń sądów opiekuńczych oraz orzekania pieczy naprzemiennej w opiece nad dzieckiem. Wedle oceny ekspertów pozycja małoletniego dziecka wymaga wzmocnienia od strony prawnej. Propozycje zmian były konsultowane m.in. z Rzecznikiem Praw Dziecka.

Po proponowanych zmianach alimenty będzie można uzyskać szybciej.  Przy ustalaniu alimentów natychmiastowych nie będzie brana pod uwagę wysokość zarobków pozwanego. Nie będzie badania sytuacji finansowej rodziców. Wyliczenia będą na podstawie specjalnego logarytmu. Decyzja o przyznaniu alimentów natychmiastowych będzie zapadła w ciągu kilku dni. Uzyskanie alimentów natychmiastowych nie zamyka drogi do domagania się wyższej kwoty alimentów w zwykłym postępowaniu sądowym, a także daje prawo rodzicowi zobowiązanemu do płacenia do zwrócenia się do sądu o ich zmniejszenie.
Projekt przewiduje także wygaszanie alimentów. Od wejścia w życie ustawy alimenty będą wygaszone po osiągnięciu przez uprawnionego 25 lat.

Projekt przewiduje wprowadzenie rodzinnego postępowania informacyjnego. Ma ono poprzedzać sprawy o rozwód i separację małżonków posiadających wspólne małoletnie dzieci. Postępowanie ma dać małżonkom czas na wyjaśnienie wszystkich problemów i wypracowanie uzgodnień w sprawach dzieci, których dobro jest najważniejsze. W postępowaniu takim główną rolę mają odgrywać mediatorzy, którzy uzgodnią warunki rozwodu, kwestie opieki nad dziećmi i wysokość alimentów. Zdaniem autorów projektu, dzięki temu sam rozwód, jeśli do niego dojdzie, powinien przebiegać znacznie sprawniej i bezkonfliktowo, bez kosztownej potrzeby angażowania adwokatów. Większość spraw rozwodowych, w których dochodzi do mediacji, trwa kilka miesięcy.  Rodzinne postępowanie informacyjne będzie bezpłatne. Państwo weźmie na siebie ciężar poniesienia kosztów, które być może doprowadzą do ugodowego zakończenia sporu. Rodzinne postępowanie informacyjne nie będzie przeprowadzane w przypadkach, gdy małżonek znęca się nad rodziną i został za to prawomocnie skazany.

Nowe przepisy mają skuteczniej chronić prawa rodzica, któremu drugi rodzic utrudnia kontakt z dzieckiem. Dzieci mają prawo do kontaktów z obojgiem rodziców, a prawo musi być sprawiedliwe i równe dla wszystkich, zarówno ojca, jak i matki. W myśl projektu, wobec osoby, która będzie utrudniać lub udaremniać drugiemu z rodziców orzeczone przez sąd kontakty z dzieckiem, sąd może wydać odpowiednie zarządzenia np. przydzielić asystenta rodziny, czy ustanowić nadzór kuratora sądowego. Jeśli powyższe rozwiązania nie przyniosą efektu, problemów nie rozwiąże również nałożenie przez sąd kary pieniężnej, rodzic utrudniający lub uniemożliwiający realizację kontaktów lub sprawowanie pieczy naprzemiennej będzie podlegać odpowiedzialności karnej. Sprawa trafi do prokuratora na wniosek uprawnionego do kontaktu rodzica.

Gabinet Cieni uważa, że proponowane zmiany ustawy Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego powinny być procedowane w Sejmie przez Komisję Sprawiedliwości, ale także przez komisję Polityki Społecznej i Rodziny.

Podczas posiedzenie Gabinet Cieni omówił także poselski projekt zmiany ustawy o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej. Zmiana w ustawie polega na wpisaniu prawidłowego kodu, który oznaczony jest w cenie oleju napędowego.