wtorek, 19 marzec 2019

Gabinet Cieni 19 marca 2019 r.

Zmiany planowane w kodeksie rodzinnym i opiekuńczym były pierwszym tematem poruszanym przez Gabinet Cieni. Wprowadzono przepisy dotyczące zaprzeczenia ojcostwa i macierzyństwa po śmierci dziecka oraz regulacje ujednolicające możliwości prowadzenia postępowania o ustalenie ojcostwa i macierzyństwa, a także ustalenia bezskuteczności uznania ojcostwa.Przyjęte rozwiązanie stanowi wykonanie wyroku Trybunału Konstytucyjnego z 26 listopada 2013 r. Trybunał uznał, że brak prawa do zaprzeczenia ojcostwa po śmierci dziecka narusza konstytucję. Zaprzeczenie ojcostwa lub macierzyństwa ma znaczenie dla rodziców i pozostałych członków rodziny, zwłaszcza gdy pojawia się kwestia dziedziczenia majątku. Jeżeli dziecko zmarło przed uzyskaniem pełnoletniości, to sądowego ustalenia ojcostwa lub macierzyństwa po śmierci dziecka będą mogli także dochodzić domniemani rodzice. Jednak wytoczenie powództwa o ustalenie ojcostwa lub macierzyństwa musiałoby wówczas nastąpić w okresie do dnia, w którym dziecko stałoby się pełnoletnie.

Wprowadzono także przepisy, które określają jakie kwalifikacje powinien mieć kurator ustanowiony do reprezentacji dziecka w postępowaniach sądowych i administracyjnych oraz przy czynnościach prawnych (dodano też przepisydotyczące nałożenia na kuratora obowiązków w stosunku do rodzica sprawującego pieczę nad dzieckiem oraz wobec samego dziecka). Projekt był konsultowany m.in. z Rzecznikiem Praw Dziecka i fundacjami orazNaczelną Radą Adwokacką.

Kolejną ustawą, gdzie planowane są zmiany jest ustawa o ewidencji ludności idotyczą bazy PESEL. Od 1 marca 2015 r. organy gmin mają dostęp do rejestru PESEL. Po zmianach ustawy wniosek o dane jednostkowe będzie można złożyć w dowolnym organie gminy. Do tej pory w imieniu ministra spraw wewnętrznych i administracji dane z rejestru PESEL udostępnia Centrum Personalizacji Dokumentów MSWiA. Samorządy nie otrzymały jednak dodatkowego funduszu na obsługę systemu PESEL. Gabinet Cieni zwrócił uwagę, że planowane zmiany budzą wątpliwości wśród prawników. Urzędnicy samorządowi nie są przygotowani merytorycznie do prowadzenia złożonych spraw. Od 1 maja 2019 r. już tylko organy gmin mają udostępniać dane jednostkowe z rejestru PESEL.

Projekt zmian ustawy o informowaniu o zużyciu energii przez produkty wykorzystujące energię oraz o kontroli realizacji programu znakowania urządzeń biurowych był kolejnym tematem, którym zajął się Gabinet Cieni. Konsultacje projektu trwały od dnia 18 maja 2018 r. do dnia 30 lipca 2018 r. Projekt został uzgodniony z przedstawicielami związków zawodowych i pracodawców. W związku z wejściem w życie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1369 z dnia 4 lipca 2017 r. ustanawiającego ramy etykietowania energetycznego i uchylającego Dyrektywę 2010/30/UE zachodzi konieczność zapewnienia ciągłości prawidłowego funkcjonowania systemu kontroli etykietowania energetycznego.

Należy podkreślić, że Rozporządzenie UE nr 2017/1369 obowiązuje bezpośrednio. Państwom członkowskim pozostawiono jedynie możliwość uregulowania procedury kontrolnej, stosowanie środków za naruszenie przepisów rozporządzenia oraz systemu sankcji.

Projekt reguluje zakres kompetencji organów kontrolujących, w szczególności zakres obowiązków Wojewódzkiej Inspekcji Handlowej i Urzędu Komunikacji Elektronicznej, które zostaną dostosowane do obowiązującego rozporządzenia. Etykiety energetyczne pokazują, jak dużo energii zużywa urządzenie w skali od A do G. Klasa A (kolor zielony) oznacza najmniejsze zużycie energii elektrycznej, a klasa G (kolor czerwony) – największe. Etykiety energetyczne ułatwiają konsumentom wybór produktu, który zużywa mniej energii.