wtorek, 12 marzec 2019

Posiedzenie Gabinetu Cieni 12 marca 2019 r.

Pierwszym tematem poruszanym przez Gabinet Cieni były zmiany w ustawie o opiece nad uczniami.

Projekt ustawy przewiduje, że profilaktyczną opiekę zdrowotną nad uczniami będą sprawować pielęgniarka środowiska nauczania i wychowania albo higienistka szkolna, zespół podstawowej opieki zdrowotnej, w szczególności lekarz podstawowej opieki zdrowotnej oraz lekarz dentysta. W zakresie edukacji zdrowotnej i promocji zdrowia, w sprawowaniu opieki stomatologicznej będzie mogła uczestniczyć również higienistka stomatologiczna.

Gabinet Cieni uważa, że ustawa nie rozwiązuje żadnych fundamentalnych problemów w ochronie zdrowia, a termin wejścia w życie ustawy jest nierealny. Problem z zapewnieniem odpowiedniej liczby kadry pielęgniarskiej przy planowanej zmniejszeniu liczby podopiecznych uczniów na jedną pielęgniarkę.

Gabinet Cieni zwrócił uwagę na zbyt krótki okres na wdrożenie nowej ustawy orazpodniesienie wieku dzieci objętych opieką profilaktyczną do 19. roku życia, co jest sprzeczne z ustawą o POZ, według której opieka ta ma być sprawowana do 18 roku życia.

Projektodawcy obciążają samorządy terytorialne niewykonalnymi zadaniami, a nie zapewniają instrumentów prawnych i finansowych umożliwiających ich wykonywanie. Nie przewidziano żadnego dodatkowego finansowania.

Kolejną sprawą omawianą przez Gabinet Cieni są zmiany dotyczące ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego zakładają złagodzenie ograniczeń w obrocie nieruchomościami rolnymi. Chodzi o nieruchomości m.in. położone w granicach administracyjnych miast, w których grunty oznaczone w ewidencji gruntów i budynków, jako tereny pod stawami rybnymi, stanowią co najmniej 70 proc. powierzchni nieruchomości oraz nabyte z Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa (ZWRSP), jako tzw. „ogródki przydomowe”. Osoby mające status rolnika indywidualnego –będą mogły nabyć nieruchomość rolną m.in. o powierzchni mniejszej niż 1 ha, w wyniku podziału, przekształcenia bądź łączenia spółek prawa handlowego oraz w postępowaniu egzekucyjnym i upadłościowym. Propozycja przewiduje także nabycie nieruchomości rolnej w wyniku zniesienia współwłasności, podziału majątku wspólnego po ustaniu małżeństwa oraz działu spadku. Rozszerzono także katalog osób bliskich – w rozumieniu ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego – o rodzeństwo rodziców oraz pasierbów. Umożliwiono nabywanie nieruchomości rolnych za zgodą Dyrektora Generalnego KOWR przez uczelnie na cele dydaktyczne oraz państwowe lub samorządowe osoby prawne na cele publiczne.

1 września 2019 r. szef Krajowej Administracji Skarbowej (KAS) udostępni w postaci elektronicznej ogólnodostępny wykaz podmiotów zarejestrowanych jako podatnicy VAT. Wykaz będzie bezpłatnym i wygodnym narzędziem służącym podatnikom do szybkiej weryfikacji danych kontrahentów i ich rachunków, w szczególności dotyczących rejestracji do celów VAT. Wykaz zminimalizuje ryzyko nieświadomego udziału podatników w karuzelach VAT-owskich. Korzystający z wykazu podatnicy będą mieli dostęp do informacji o aktualnym statusie rejestracji kontrahentów na wybrany dzień za pomocą określonego kryterium dostępu, tj. po numerze NIP lub fragmencie nazwy (nazwiska) wyszukiwanego podmiotu.

Podczas posiedzenia Gabinet Cieni omówił także poselskie projekty zmiany ustawy o kołach gospodyń wiejskich i ustawy Instytucie Pamięci Narodowej.