wtorek, 26 marzec 2019

Posiedzenie Gabinetu Cieni 26 marca 2019 r.

Gabinet Cieni zapoznał się z projektem jednorazowego świadczenia dla emerytów i rencistów. Od lat emeryci wskazują, że lepszym rozwiązaniem jest zwiększenie podstawy świadczeń, a nie jednorazowe wypłaty. Projekt został przekazany do opinii reprezentatywnym organizacjom związków zawodowych,pracodawców, Radzie Dialogu Społecznego oraz Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego. Projekt został przekazany do zaopiniowania również przez: Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, Przewodniczącego Rady Nadzorczej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, Przewodniczącego Rady Ubezpieczenia Społecznego Rolników, Prezesa Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej, Przewodniczącą Polskiego Związku Emerytów i Rencistów. Nie ma jednak wyników konsultacji społecznych. Świadczenie będzie w wysokości 1100 zł brutto od 1 marca 2019 r. czyli, tyle ile wynosi najniższa emerytura. Będzie wypłacane w wysokości ok. 888,25 zł netto. Kwota świadczenia nie będzie wliczana do dochodu m.in. przy ubieganiu się o ulgę rehabilitacyjną, dodatek mieszkaniowy, świadczenia rodzinne, zasiłek z pomocy społecznej, alimenty czy świadczenie wychowawcze (500+). Świadczenie to nie będzie także wliczane do przychodu przy ubieganiu się o rentę socjalną. Będzie ono wolne od potrąceń i egzekucji. W 2019 r. trzeba będzie przeznaczyć z budżetu państwa ponad 10,8 mld zł na wypłatę tego świadczenia. Otrzyma je ponad 9,8 mln emerytów i rencistów.

Na Gabinecie Cieni zajęto się także projektem zmian w ustawie o Krajowym Rejestrze Nieruchomości. Chodzi o zwiększenie zasobu gruntów, które będzie można wykorzystać na cele mieszkaniowe przez Krajowy Zasób Nieruchomości. Wprowadzone będą przepisy umożliwiające pozyskiwanie przez KZN nieruchomości stanowiących własność lub oddanych w użytkowanie wieczyste jednoosobowych spółek Skarbu Państwa. Zaangażowanie nieruchomości spółek Skarbu Państwa przewidziano dla zwiększenia zasobu gruntów pod budownictwo mieszkaniowe. Proponowane zmiany mają być dedykowane programowi Mieszkanie +.

Proponowane rozwiązania pozwolą również na udział Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa (KOWR) oraz Agencji Mienia Wojskowego (AMW) w zasilaniu Zasobu Nieruchomości gruntami, które będą mogły być wykorzystanie pod budownictwo mieszkaniowe. Przepisy ustawy nie będą stosowane do gruntów zarządzanych przez Lasy Państwowe.

Gabinet Cieni omówił także zmiany przepisów odnoszących się do funkcjonowania jako systemu elektronicznego Bazy danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami (BDO). Zakres funkcjonalności BDO został rozszerzony o moduł ewidencji odpadów. Ewidencja odpadów to nowy trzeci moduł BDO, składającej się dotychczas z dwóch modułów: rejestru BDO oraz sprawozdawczości. Nowy moduł będzie generował największy ruch użytkowników w systemie, a przy tym będzie najbardziej złożonym z modułów systemu BDO. Poprzednie szacowania kosztów wytworzenia BDO (sprzed nowelizacji) nie uwzględniały wszystkich koniecznych kosztów związanych z wytworzeniem i utrzymaniem tego modułu w BDO. Ministerstwo Środowiska podjęło decyzję o przeprowadzeniu dialogu technicznego w celu pozyskania informacji o możliwych koncepcjach technologicznych systemu jak i oszacowania nowych kosztów wytworzenia i utrzymania BDO, w związku z tą zmianą zakresu. W toku dialogu technicznego zostały zaprezentowane i przedyskutowane propozycje realizacji BDO wraz z szacunkami pełnych kosztów wytworzenia i wsparcia systemu. Szacunki tych kosztów stanowią podstawę do zmiany reguły wydatkowej oraz modyfikacji przeznaczenia środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej o uwzględnienie zakresu administrowania, w tym utrzymywania BDO, jako elementu nierozerwalnie związanego z utworzeniem i wdrażaniem, w tym wsparciem BDO jako sytemu informatycznego. Środki z NFOŚiGW z 2018 r. w kwocie 2 min 250 tys. zł przeniesione zostaną na kolejne lata. Ponadto w kolejnych latach: 2019-2025 środki zostaną odpowiednio zwiększone, aby zapewnić wykonanie, wsparcie i rozwój systemu na lata 2016-2025. Ze względu na rozbudowę BDO o kolejne moduły (ewidencji i sprawozdawczości, które zostaną uruchomione od dnia 1 stycznia 2020 r.) i przejście na wyłącznie elektroniczną obsługę wniosków o wpis do rejestru (pierwszy, uruchomiony od 23 stycznia 2018 r. moduł BDO), doprecyzowane zostały przepisy odnoszące się funkcjonowania i obsługi tego systemu, która w przypadku podmiotu wpisanego do rejestru odbywać się będzie wyłącznie za pośrednictwem indywidualnego konta.