środa, 10 kwiecień 2019

Posiedzenie Gabinetu Cieni 10 kwietnia 2019 r.

Pierwszym tematem omawianym przez Gabinet Cieni był projekt zmian ustawy o sporcie. W projekcie przewiduje się nadanie większych uprawnień Ministrowi właściwemu ds. Kultury Fizycznej  w zakresie decyzji dotyczących udzielenia zgody na utworzenie polskiego związku sportowego na podstawie aktu wykonawczego (rozporządzenia) określającego wykaz międzynarodowych federacji sportowych, działających w sportach w których nie działają międzynarodowe federacje sportowe uznane przez MKOL, przynależność do których stworzy zainteresowanym podmiotom możliwość  skutecznego ubiegania się o zgodę na utworzenie  polskiego związku sportowego.

Wykaz międzynarodowych federacji sportowych, do których przynależność stwarza możliwość uzyskanie zgody ministra właściwego do spraw kultury fizycznej na utworzenie polskiego związku sportowego, po spełnieniu warunków ujętych w art. 11 ust. 1-4 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie, powinien zostać zawarty bezpośrednio w ustawie, a nie być regulowany (uznawany) w drodze rozporządzenia. To ustawa powinna zawierać jasne kryteria możliwości uzyskania takiej zgody, aby nie stwarzać pola do stronniczego działania ministra właściwego do spraw kultury fizycznej z wykorzystaniem instrumentu prawnego jakim jest rozporządzenie. W związku z tym, że dotychczasowa ustawa dedykowana była sportom olimpijskim, proponuje  zachowanie obecnego stanu prawnego lub zmodyfikowanie przedstawionej propozycji, w taki sposób, aby nie opierała się o uznaniowość decydentów względem warunków utworzenia związków sportowych. Gabinet Cieni podkreślił, że proponowane zmiany jednoznacznie wskazują że jedną z nowych przesłanek dla rejestracji związku sportowego będzie uznaniowość Ministra w podjęciu takiej decyzji. 

W okresie rządów PO-PSL za polskie związki sportowe uznawane były tylko związki sportowe których międzynarodowe federacje były członkami MKOL. Występował podział na dwa koszyki: 

Pierwszy koszyk – wzmacnianie sportów olimpijskich i kluczowych dyscyplin – podstawowe zadanie państwa. Drugi koszyk – konkurencje i dyscypliny o mniejszym znaczeniu, realizowane przez stowarzyszenia wykonujące swoje zadania na podstawie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (nie lex specialis ustawy o sporcie) – mniejsze dofinansowanie z Ministerstwa Sportu i Turystyki. 

Kolejny omawiany przez Gabinet Cieni projekt stanowi autopoprawkę do projektu zmian Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego skierowanego do Sejmu RP. Projekt przewiduje wycofanie się z nowego sposobu kształtowania opieki nad małoletnim dzieckiem po rozwodzie rodziców poprzez wprowadzenie prymu opieki naprzemiennej. Uzasadnieniem takiej decyzji jest zbędność nowej regulacji z uwagi na wychodzące temu naprzeciw dotychczasowe orzecznictwo sądów. Także proponowane jest wycofanie się z propozycji wprowadzenie penalizacji niewykonywania wyroku w zakresie sprawowania opieki nad dzieckiem. Pierwotna propozycja była bardzo kontrowersyjna. 

Gabinet Cieni zapoznał się ze zmianami w postępowaniu egzekucyjnym w administracji. Projekt ustawy jest realizacją wyroku TK z dnia 28 czerwca 2016 r. (sygn. akt SK 31/14), który orzekł o niezgodności dwóch artykułów.  Wątpliwości dotyczą wysokości stawek, które kształtują się w zależności od rodzaju przeprowadzonej egzekucji. Określono dwie maksymalne stawki opłaty manipulacyjnej pobieranej przez organ egzekucyjny: 40 zł za wszczęcie postępowania egzekucyjnego dotyczącego należności pieniężnej i podwyższenie tej opłaty do 100 zł z chwilą wszczęcia egzekucji administracyjnej.  Wprowadzono maksymalną opłatę egzekucyjną pobieraną przez organ egzekucyjny w wysokości 10 proc. wyegzekwowanych środków pieniężnych (pomniejszonych o koszty egzekucyjne) – jednak nie więcej niż 40 tys. zł (to opłata wprowadzona w miejsce opłaty za czynności egzekucyjne). W przypadku dobrowolnej zapłaty przez zobowiązanego – po wszczęciu egzekucji administracyjnej – pobierana będzie obniżona opłata egzekucyjna w wysokości 5 proc. uzyskanej należności pieniężnej (pomniejszonej o koszty egzekucyjne), jednak nie więcej niż 20 tys. zł. 

Następna rozpatrywana przez Gabinet Cieni projektowana ustawa ma zapewnić fundusze na autobusowy publiczny transport zbiorowy. Mechanizm wsparcia w organizowaniu przewozów przewiduje m.in. powstanie specjalnego funduszu i zasady dofinansowania zadań własnych samorządów. W gestii samorządów mają pozostać decyzje o liniach komunikacyjnych, na których będą realizowane przewozy o charakterze użyteczności publicznej oraz liniach komunikacyjnych obsługiwanych na zasadach komercyjnych na podstawie zezwoleń na wykonywanie regularnych przewozów osób w krajowym transporcie drogowym. Każda inicjatywa zmierzająca do ulepszenia transportu zbiorowego zasługuje na uwagę.

W projekcie nowelizacji ustawy o transporcie drogowym zdefiniowano „pośrednictwo przy przewozie osób”, jako działalność gospodarczą polegającą na przekazywaniu zleceń przewozu z wykorzystaniem domen internetowych, aplikacji mobilnych, programów komputerowych oraz systemów teleinformatycznych lub innych środków przekazu informacji. Dotyczyć to będzie przewozu osób samochodem osobowym, pojazdem samochodowym przeznaczonym konstrukcyjnie do przewozu powyżej 7 i nie więcej niż 9 osób łącznie z kierowcą lub przewozu taksówką. Przewidziano także możliwość stosowania aplikacji mobilnej jako alternatywnego urządzenia służącego do naliczania opłaty wobec obecnie stosowanego taksometru i kasy fiskalnej. Ma to dotyczyć taksówkarzy oraz okazjonalnego przewozu osób pojazdem samochodowym. W projekcie wskazano, że pośrednicy przy przewozie osób mogą zlecać usługi przewozowe wyłącznie przedsiębiorcy mającemu licencję upoważniającą do zarobkowego przewozu osób.