wtorek, 25 czerwiec 2019

Posiedzenie Gabinetu Cieni 25 czerwca 2019 r.

Na wtorkowym posiedzeniu Gabinet Cieni omówił projekty dwóch ustaw dotyczących portów. Pierwsza z ustaw dostosowuje polskie prawo do unijnego rozporządzenia dotyczącego świadczenia usług portowych oraz wspólnych zasad związanych z przejrzystością finansową portów. Za organizację rynku usług portowych wskazanych w unijnym rozporządzeniu, odpowiadać będzie podmiot zarządzający portem morskim. W konsekwencji, będzie on mógł wprowadzić m.in. minimalne wymogi dotyczące świadczenia usług portowych – w przypadku, gdy będą one niezbędne dla zapewnienia wysokiej jakości usług portowych. Rozporządzenie Unii Europejskiej ma zastosowanie do portów znajdujących się w sieci TEN-T. W Polsce będzie to dotyczyć portów w Gdańsku, Gdyni, Szczecinie, Świnoujściu oraz Policach.

Gabinet Cieni zauważa, że proponowane zmiany niosą za sobą dużo większe stawki za dzierżawę.
Z kolei przygotowana przez rząd PiS specustawa portowa zawiera rozwiązania przyspieszające budowę portów zewnętrznych w portach: Szczecin - Świnoujście, Gdynia i Gdańsk. Przewiduje ona ułatwienia w nabywaniu nieruchomości pod inwestycje dotyczące budowy portów zewnętrznych.

O zmianach w dostępności osobom ze szczególnym potrzebami, aby osoby takie mogły korzystać z usług publicznych mówi kolejny omawiany przez Gabinet Cieni projekt ustawy. Określono w nim środki służące zapewnieniu dostępności architektonicznej, cyfrowej i informacyjno-komunikacyjnej osobom ze szczególnymi potrzebami w całej sferze publicznej, a także tam gdzie wykorzystywane są środki publiczne. Projekt przewiduje powołanie przy ministrze ds. rozwoju regionalnego Rady Dostępności. Stworzony zostanie Fundusz Dostępności jako państwowy fundusz celowy, którego dysponentem będzie minister ds. rozwoju regionalnego. Ustawa jest kluczowym elementem rządowego programu "Dostępność Plus". Gabinet Cieni zwrócił uwagę, że fundusze, które są przewidziane na realizację projektu mogą być niewystarczające i w dużej mierze koszty zostaną przerzucone na samorząd.

Gabinet Cieni omówił także proponowane zmiany w kodeksie rodzinnym i opiekuńczym. Wynikają one z wykonania wyroku Trybunału Konstytucyjnego z 16 maja 2018 r.

Projekt zakłada modyfikację początku biegu terminów do wytoczenia powództwa przez dziecko o zaprzeczenie macierzyństwa, zaprzeczenie ojcostwa oraz ustalenie bezskuteczności uznania ojcostwa. Terminy te mają biec od chwili gdy dziecko dowie się o braku biologicznego pochodzenia od osoby, której macierzyństwo lub ojcostwo zostało ustalone. Zgodnie z proponowanym projektem dziecko będzie miało rok na wytoczenie powództwa o zaprzeczenie macierzyństwa, zaprzeczenie ojcostwa i ustalenie bezskuteczności uznania ojcostwa. Jeżeli dziecko dowie się o braku biologicznego pochodzenia od osoby, której macierzyństwo lub ojcostwo zostało ustalone - zanim osiągnie pełnoletność - termin do wytoczenia powództwa o zaprzeczenie macierzyństwa, zaprzeczenie ojcostwa i ustalenie bezskuteczności uznania ojcostwa, liczy się od daty osiągnięcia przez dziecko pełnoletności.

W projekcie zaproponowano także zmianę początku biegu terminów dla matki oraz męża matki na wytoczenie powództwa o zaprzeczenie ojcostwa. Miałby on rozpoczynać bieg od dnia dowiedzenia się przez te osoby o tym, że dziecko nie pochodzi od męża matki. Proponowane rozwiązanie stanowi istotne umocnienie zasady ustalania ojcostwa w oparciu o prawdę biologiczną.

Następnie omówiono systemie rekompensat dla sektorów i podsektorów energochłonnych. Rekompensaty będą przyznawane po raz pierwszy za 2019 r., ale będą wypłacane w 2020 r. Limit środków przeznaczonych na rekompensaty wyniesie: 890 mln zł w 2019 r. i 890 mln zł w 2020 r., i będzie stanowił nie więcej niż 25 proc. przychodów ze sprzedaży uprawnień do emisji gazów cieplarnianych. Stworzony zostanie Fundusz Rekompensat Pośrednich Kosztów Emisji, działający jako państwowy fundusz celowy, którego dysponentem będzie minister do spraw gospodarki.

Gabinet Cieni zapoznał się z projektem budżetu państwa na rok 2020 i propozycją wzrostu wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej w przyszłym roku.

Omawiając projekt PIT O dla osób do 26 roku życia Gabinet Cieni podkreślił, że Platforma Obywatelska przygotowała projekt Wyższa płaca.

Projekt upadłości konsumenckiej przewiduje m.in.: umożliwienie ogłoszenia upadłości osoby nieprowadzącej działalności gospodarczej w uproszczonej procedurze, tj. bez wyznaczania sędziego-komisarza; umożliwienie zawierania przez dłużników układów z wierzycielami, z ograniczonym do minimum udziałem sądu, pod kierunkiem licencjonowanego doradcy restrukturyzacyjnego oraz wprowadzenie zasady, że zgłoszenia wierzytelności składa się bezpośrednio doradcy restrukturyzacyjnemu, pełniącemu funkcję syndyka (zamiast składania ich do sądu). Gabinet Cieni podkreślił, że w ocenie Sądu Najwyższego rozwiązaniem sprzecznym z zasadą demokratycznego państwa prawnego jest rozwiązanie przewidujące możliwość powierzania funkcji sędziego–komisarza referendarzom sądowym.