czwartek, 11 lipiec 2019

Posiedzenie Gabinetu Cieni 11 lipca 2019 r.

Zmiany w kodeksie karnym zapobiegające nielegalnym adopcjom były pierwszym  tematem Gabinetu Cieni. Zgodnie z projektem ustawy, kara od 3 miesięcy do 5 lat będzie groziła osobie, która mając władzę rodzicielską nad dzieckiem, wyraża zgodę na adopcję tego dziecka przez inną osobę: w celu osiągnięcia korzyści majątkowej lub osobistej, zatajając ten fakt przed sądem orzekającym w postępowaniu o przysposobienie; z pominięciem postępowania o przysposobienie. Taka sama kara będzie groziła osobie, która wyraża zgodę na adopcję dziecka przez siebie we wskazanych warunkach. To groźne zjawisko osiągnęło tak duży stopień, że państwowe ośrodki zajmujące się znajdowaniem rodzin dla samotnych dzieci alarmują o istnieniu w Polsce tzw. szarej strefy adopcyjnej.

Zmiany ustawy o Polskiej Akademii Nauk przewidują wprowadzenie minimalnych stawek wynagrodzeń zasadniczych dla pracowników naukowych instytutów PAN, instytutów badawczych, instytutów sieci badawczej Łukasiewicz, Międzynarodowego Instytutu Biologii Molekularnej i Komórkowej w Warszawie – na poziomie równym stawkom minimalnym dla pracowników państwowych uczelni wyższych.
Obecnie wysokość minimalnego miesięcznego wynagrodzenia zasadniczego dla profesora w uczelni publicznej wynosi 6410 zł. Tyle samo wyniesie minimalne miesięczne wynagrodzenie dla profesora w instytucie PAN i pozostałych wymienionych w projekcie instytucji.

Projekt ograniczający obciążenia regulacyjne przewiduje kolejne rozwiązania, które przyspieszą i usprawnią procedury administracyjne, zmniejszą częstotliwość obowiązków sprawozdawczych oraz uwolnią potencjał do dalszego rozwoju przedsiębiorczości, zwłaszcza mikro, małych i średnich firm. W projekcie zaproponowano ponad 50 uproszczeń. 

Gabinet Cieni omówił zasady przyznające świadczenie będące wsparciem dedykowanym osobom niezdolnym do samodzielnej egzystencji, które mają ustalone prawo do świadczenia, np. emerytury, renty, renty socjalnej, zasiłku stałego, czy innego wprost wskazanego w projekcie ustawy, ale ze względu na niską wysokość, świadczenie to może nie wystarczać na zaspokojenie wzmożonych potrzeb życiowych, a w szczególności tych  wynikających z naruszenia sprawności organizmu, na skutek którego osoby te potrzebują opieki i wsparcia w codziennym życiu.
Projekt przewiduje wprowadzenie nowego typu świadczenia dla osób niepełnosprawnych, które pobierają świadczenia z ogólnie pojętego systemu zabezpieczenia społecznego, lecz ze względu na jego niską wysokość mogą mieć problemy z zaspokajaniem wzmożonych potrzeb życiowych, wynikających z całkowitej niezdolności do pracy i niezdolności do samodzielnej egzystencji.
Proponuje się, by świadczenie dla osób całkowicie niezdolnych do pracy i niezdolnych do samodzielnej egzystencji przysługiwało w wysokości do 500 zł miesięcznie, w zależności od wysokości pobieranego przez osoby uprawnione świadczenia. Łączna kwota świadczenia dla osoby niezdolnej do samodzielnej egzystencji oraz pobieranego świadczenia z systemu emerytalno-rentowego (lub innego w ramach zabezpieczenia społecznego) nie będzie mogła przekraczać łącznej kwoty 1600 zł. Gabinet Cieni podkreślił, że ważne jest przygotowanie ułatwienia powrotu na rynek pracy dla opiekunów osób niesamodzielnych. Przed kilku laty Platforma Obywatelska przygotowała projekt dedykowany osobom niesamodzielnym, którego autorem jest senator Mieczysław Augustyn. Projekt przewidywał bon opiekuńczy w wysokości 1000 zł.

W programie Dobry start wprowadzono rozwiązanie, aby każdy uczeń, bez względu na typ szkoły, objęty był świadczeniem dobry start poprzez umożliwienie ubiegania się o to świadczenie także dla uczniów szkół dla dorosłych i szkół policealnych.  Ta zmiana nie powoduje żadnych zmian w kryteriach wieku dziecka, na które przysługuje świadczenie.  Wciąż świadczenie przysługiwać będzie na uczące się w szkole dzieci do ukończenia 20 roku życia. Zaś w przypadku dzieci niepełnosprawnych do ukończenia 24 roku życia.

W przepisach dotyczących własności przemysłowej uregulowano kwestie udzielania patentów na wynalazki, przyznawania praw ochronnych na wzory użytkowe i znaki towarowe, jak również praw z rejestracji wzorów przemysłowych, topografii układów scalonych oraz oznaczeń geograficznych. Zmiany przewidują także skrócenie aplikacji eksperckiej dla pracowników Urzędu Patentowego z 18 do 6 miesięcy. Kadencja prezesa Urzędu Patentowego ma trwać 5 lat . Ta sama osoba nie będzie mogła być prezesem Urzędu Patentowego więcej niż dwie kadencje.

Konieczność zmiany obecnie obowiązujących przepisów ustawy z dnia 28 października 2002 r. o Funduszu Żeglugi Śródlądowej i Funduszu Rezerwowym wynika ze stanowiska Komisji Europejskiej przesłanego pismem z dnia 8 sierpnia 2011 r. Stanowisko to wskazuje zakres niezbędny do uregulowania w ustawie w celu zapewnia prawidłowego stosowania przepisów w zakresie pomocy publicznej w stosunku do regulacji UE: rozszerzenie listy beneficjentów Funduszu Żeglugi Śródlądowej o podmioty z krajów członkowskich UE;
ograniczenie w przepisach wysokości pomocy do kwoty de minimis; usunięcie mechanizmu wypłaty z Funduszu Żeglugi Śródlądowej za trwałe wyłączenie statków z eksploatacji; uchylenie przepisów dotyczących pomocy dla przedsiębiorstw w trudnej sytuacji ekonomicznej. Zniesienie wymogu opłacania składek na rzecz Funduszu Żeglugi Śródlądowej było jednym z postulatów środowiska armatorów śródlądowych.

Projekt zmieniający przepisy o podatku od towarów zakłada obowiązkowe korzystanie z mechanizmu podzielonej płatności (split payment), którego stosowanie eliminuje oszustwa w VAT. Obowiązkowa forma tego podatku zastąpi tzw. mechanizm odwróconego obciążenia, który jest niewystarczający w walce o zabezpieczenie i podniesienie wpływów z VAT. Wprowadzono także zmiany dotyczące zasad stosowania odpowiedzialności podatkowej. Obowiązkowy mechanizm podzielonej płatności będzie stosowany w tzw. relacjach B2B wyłącznie w zakresie faktur, w których wartość brutto wynosi powyżej 15 tys. zł.

Gabinet Cieni jest przeciwny zmianom zaproponowanym w projekcie o organizacji rynku rolnego oraz obrocie produktami rolnymi i spożywczymi. Do tej pory nie znamy stanowiska Komisji Europejskiej dla tego projektu w zakresie uzyskania notyfikacji technicznej. Wyjaśnienia wymaga definicja ceny referencyjnej i jej wpływu na kształtowanie rynków rolnych.