wtorek, 16 lipiec 2019

Posiedzenie Gabinetu Cieni 16 lipca 2019 r.

Gabinet Cieni dyskutował o planach rządu PiS powołania Państwowej Komisji do spraw wyjaśniania przypadków czynności skierowanych przeciwko wolności seksualnej i obyczajności wobec małoletniego poniżej 15 lat. Komisja składać się będzie z 7 członków: trzech (powołanych przez Sejm większością 3/5 głosów); jednego (powołanego przez Senat większością 3/5 głosów), a także po jednym członku powołanym przez: prezydenta, premiera i Rzecznika Praw Dziecka. Przewodniczącego Komisji wybierać będzie Sejm zwykłą większością głosów. Kadencja Komisji trwać będzie 7 lat. W pracach Komisji będzie mógł brać udział, z głosem doradczym i na zaproszenie przewodniczącego przedstawiciel Rzecznika Praw Obywatelskich.

Projekt ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych przewiduje obniżony podatek PIT z 18 do 17 proc. Dodatkowo obniżone zostaną koszty pracy przez co najmniej dwukrotne podniesienie kosztów uzyskania przychodów dla pracowników. Skutki finansowe obniżenia PIT oraz podniesienia kosztów uzyskania przychodów wyniosą rocznie ponad 9,6 mld zł (w tym budżet państwa oraz samorządy po 4,8 mld zł).

W 2019 roku Ochotnicze Straże Pożarne otrzymają z budżetu państwa ok. 82 mln zł. Środki te będą mogły być przeznaczone na działania m.in. organizacji programów oświatowo-kulturalnych propagujących wiedzę i umiejętności w zakresie ochrony przeciwpożarowej; krzewienie sportu i kultury fizycznej, pozwalających na rozwinięcie sprawności wykorzystywanej w działaniach ratowniczych; upowszechnianie zasad udzielania pierwszej pomocy poszkodowanym w wyniku pożaru, klęski żywiołowej.

Planowane zmiany dotyczące prawa wodnego przewidują: finansowanie z budżetu państwa działalności służb państwowych: Państwowej Służby Hydrologiczno-Meteorologicznej, Państwowej Służby Hydrogeologicznej i Państwowej Służby ds. Bezpieczeństwa Budowli Piętrzących; przeniesienie z ministra ds. żeglugi śródlądowej na Wody Polskie praw właścicielskich w stosunku do śródlądowych dróg wodnych o szczególnym znaczeniu transportowym.

Projekt ustawy o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego niektórych pracowników zatrudnionych w podmiotach leczniczych służy realizacji systemowego rozwiązania prawnego zmierzającego do stopniowej poprawy warunków płacowych pracowników podmiotów leczniczych oraz niwelowania dysproporcji w zakresie poziomu wynagrodzeń zasadniczych grup pracowników zatrudnionych w podmiotach leczniczych. Celem projektu ustawy jest podwyższenie poziomu najniższych wynagrodzeń zasadniczych, do osiągnięcia których zmierzają podwyżki wynagrodzeń zasadniczych w 2019 r., przez zmianę wysokości tzw. kwoty bazowej, na podstawie której oblicza się najniższe wynagrodzenie zasadnicze. Kwota ta na dzień 1 lipca 2019 r. ulec ma podwyższeniu z obecnej kwoty 3900 zł brutto do kwoty 4200 zł brutto. Zmiana ta spowodować ma przyśpieszenie tempa podnoszenia wynagrodzeń zasadniczych i osiągania przez pracowników docelowych, określonych w zmienianej ustawie z dnia 8 czerwca 2017 r., najniższych wynagrodzeń zasadniczych.
Idea podwyższenia wynagrodzenia pracownikom placówek medycznych zwłaszcza tym, którzy zarabiają najmniej jak salowe czy technicy jest słuszna. Gabinet Cieni zwrócił uwagę, że Ministerstwo Zdrowia nie przewiduje żadnych dodatkowych środków dla placówek na pokrycie wzrostu wynagrodzeń wynikających z  projektu zmiany ustawy o minimalnych płacach. Może chodzić o 97 mln zł w tym roku i 184 mln zł w przyszłym roku, dla wszystkich placówek.

Nowe przepisy związane z wdrożeniem e-rozwiązań obejmują wprowadzenie mechanizmu określającego poziom odpłatności leków na e-recepcie na podstawie wskazania medycznego. Został również wydłużony okres realizacji e-recepty z 30 do 360 dni. Na platformie e-zdrowie przyjmującym lekarzom zostaną udostępnione dane pacjenta automatycznie. Również według nowych przepisów asystentom medycznym zostaną poszerzone uprawnienia o możliwość wystawienia e-recept i e-skierowań na podstawie dokumentacji medycznej. Dodatkowo lekarzom umożliwiono dokonanie wyboru między refundowanymi odpowiednikami w przypadku leków określonych w obwieszczeniu refundacyjnym. Zmiany w ustawach dają możliwość wdrożenia e-recept transgranicznych (możliwych do zrealizowania w innych krajach Unii Europejskiej). Największym beneficjentem zmian mają być sami pacjenci, którzy będą mogli m.in. dzięki programowi 75+ otrzymywać bezpłatne leki podczas wizyty u lekarza, jak i przy wypisie ze szpitala. Pacjenci będą mogli również założyć Internetowe Konto Pacjenta (IKP) w placówce podstawowej opieki zdrowotnej oraz zarządzać nim przez swoje urządzenia mobilne. Kolejnym udogodnieniem jest możliwość złożenia deklaracji wyboru lekarza, pielęgniarki i położnej podstawowej opieki zdrowotnej.

Projekt ustawy o zapasach ropy naftowej, produktów naftowych i gazu zmiennego wprowadza nowe wymagania na poziomie pojemności nominalnej  magazynu, a nie jak  dotychczas na ilości zgromadzonych w danym magazynie zapasów interwencyjnych. Z przeprowadzonego w połowie 2017 roku przeglądu dostosowania infrastruktury magazynowej do wymagań ustawy o zapasach  ropy naftowej, produktów naftowych  i gazu ziemnego oraz zasadach postępowania w sytuacjach zagrożenia bezpieczeństwa paliwowego państwa i zakłóceń na rynku naftowym wynika, że jedynym niedostosowanym w pełnym zakresie magazynem jest obecnie Podziemny Magazyn Ropy i Paliw Góra należącej do PKN Orlen S.A.
Przez ostatnie 4 lata rząd PiS nic nie zrobił w zakresie poszerzenia bazy surowcowej narażając bezpieczeństwo energetyczne kraju. Nie dostosowano na czas odpowiedniej pojemności Podziemnego Magazynu Ropy Naftowej i Paliw Góra.